Odberateľská zóna

registrovať sa | stratené heslo

Aktuálny leták

Aký sortiment ponúkame tento mesiac za zvýhodnených podmienok.

Ochrana informácií

Poskytovateľ údajov dáva ich odoslaním spoločnosti KolorMax s.r.o., Kamenná 11, Žilina, ako správcovi, v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, bezplatne výslovný súhlas s automatizovaným spracovaním tu poskytnutých osobných údajov, za účelom ďalšieho marketingového spracovania, tj. ponúkanie výrobkov a služieb a zasielanie informácii o marketingových akciách, zahrňujúcich i telefonické kontaktovanie a zasielanie obchodných správ prostredníctvom SMS správ, e-mailov, ako i ďalších elektronických prostriedkov podľa zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z., počas obdobia 10 rokov od udelenia súhlasu.

Súhlas so spracovaním uvedených údajov udeľuje poskytovateľ údajov dobrovoľne a môže ho kedykoľvek bezplatne na adrese správcu odvolať. Správca týmto informuje každú osobu, ktorá poskytla svoje osobné údaje na spracovanie, o právach podľa §§ 5 až 32 zákona č. 428/202 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, tj. najmä, že má právo prístupu k osobným údajom a právo na opravu týchto osobných údajov, ako aj i tohto práva: ak zistí alebo sa bude domnievať, že správca prevádza spracovanie jej osobných údajov, ktoré je v rozpore s uvedeným zákonom, najmä ak budú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže požiadať správcu o vysvetlenie, ako aj požadovať, aby správca odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, uskutočnenie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak bude táto žiadosť uznaná oprávnenou a správca nevyhovie, má právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom na Odborárskom námestí 3 v Bratislave 15.

Ochrana informácií – uchovanie osobných dát

Nastavení cookies